Bình chọn: Đồng đội của năm

Đồng đội Tiếp Sức 4 X 400m Nữ Môn Điền Kinh

Mã số bình chọn: 65

Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Ngọc

 

Giải thưởng Đồng đội của năm