Bình chọn: Đồng đội của năm

Đồng đội Nữ Môn Pencak Silat

Mã số bình chọn: 63

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình

 

01 HCB ASIAD 2018

Giải thưởng Đồng đội của năm