Bình chọn: Đồng đội của năm

Đồng đội Nữ Môn Pencak Silat

Mã số bình chọn: 63

Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình

Để bình chọn bạn làm theo các cách sau:

Cách 1: Cú pháp bình chọn: CT 63 gửi 7069

Cách 2: Truy cập vào link

http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

01 HCB ASIAD 2018

Giải thưởng Đồng đội của năm