Bình chọn: Đồng đội của năm

Đội Thuyền 4 Nữ Môn Mái Chèo đơn Hạng Nặng Môn Rowing

Mã số bình chọn: 62

Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Lê Thị Hiền, Trần Thị An

Cú pháp bình chọn: CT 62 gửi 7069

http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

01 HCB ASIAD 2018

Giải thưởng Đồng đội của năm