Bình chọn: Đồng đội của năm

Đội Thuyền 4 Nữ Mái Chèo đơn Hạng Nhẹ Môn Rowing

Mã số bình chọn: 61

Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Hồ Thị Lý, Lường Thị Thảo

Cú pháp bình chọn: CT 61 gửi 7069

http://binhchon.cupchienthang.vn/cup-chien-thang.htm

01 HCV ASIAD 2018

Giải thưởng Đồng đội của năm